W tym dziale umieszczamy w załączeniu taryfy dla ciepła zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łapach.

Informujemy, że w przypadku nie zaakceptowania przez Państwa nowych postanowień wynikających z wprowadzonej taryfy, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Takie oświadczenia mogą Państwo złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 65, 18-100 Łapy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.04.2023 r., będzie obowiązywać zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.5.2023.AWr z dnia 27.02.2023 r. oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, nr 93 (2281) z dnia 27 lutego 2023 r.