Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Żwirki i Wigury 65, 18-100 Łapy

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388103, NIP: 9662066818, REGON: 200444682, BDO 000009855, Kapitał zakładowy 11 235 000 złotych.

 

ZARZĄD:

PREZES ZARZĄDU - Piotr Kurzyna 

PROKURENT - Barbara Dzierżek

 

RADA NADZORCZA:

Jerzy Penza - Przewodniczący

Beata Łapińska-Iganowicz - członek

Marek Tyszko - członek

 

Historia

W 1995 roku, Uchwałą Nr XVI/134/95 Rady Miejskiej w Łapach dnia 06 czerwca 1995 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego został powołany Zakład Energetyki Cieplnej. Zakład zaczął funkcjonować od 01 lipca 1995 roku na bazie  wydzielonego majątku ciepłowniczego przejętego z PGKIM. Zakład samorządowy działał do 31.05.2011 r. Na mocy Uchwały NR VI/43/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 r. oraz Uchwały NR VIII/66/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – nastąpiło przekształcenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zaczyna swoją działalność z dniem 01.06.2011 r. Właścicielem w 100% udziałów jest gmina Łapy, reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Łap.

Podstawowymi zadaniami przedsiębiorstwa są:

Wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucja ciepła,
Eksploatacja, w tym obsługa i konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych będących we władaniu zakładu,
Modernizacja, remonty i rozbudowa sieci cieplnej będącej we władaniu zakładu,
Odpłatna eksploatacja urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność osób trzecich
Dysponowanie i przydzielanie ciepła pobieranego z systemu ciepłowniczego będącego we władaniu zakładu,
Wykonywanie usług na rzecz innych przedsiębiorstw.


Zakład budżetowy w latach 2001/2002 przeszedł całkowitą modernizację systemu ciepłowniczego. Kotłownie opalane węglem zostały wymienione na ekologiczne kotły opalane biomasą oraz gazem ziemnym. Sieć cieplna wykonana w systemie rur kanałowych została wymieniona na nowoczesny, system rur preizolowanych. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Łapach w dniu 29 czerwca 2000 r. Uchwałą Nr XX/186/2000 plan zaopatrzenia w ciepło i gaz miasta Łapy, podzielił miasto na dwie części południową i północną stworzoną przez naturalny podział miasta spowodowany przebiegiem szlaku kolejowego Białystok – Warszawa.

Obecnie południowa część miasta zasilana jest poprzez własną sieć przedsiębiorstwa oraz z zakupionej od Syndyka Masy Upadłościowej, kotłowni. W 2013 r. został zmieniony adres kotłowni z ul. Nilskiego-Łapińskiego na ul. Długą. Fakt ten podyktowany jest dojazdem do tej kotłowni tylko z tej ulicy. Kotłownia zasila sieci w trzech kierunkach, przez które obecnie dostarczane jest ciepło do odbiorców. Natomiast północna część podzielona jest na dwa rejonowe systemy zaopatrzenia ciepła zasilane poprzez dwie niezależne sieci z 2 kotłowni należących do PEC sp. z o.o.

Od czerwca 2011 r. wszelkie inwestycje ciepłownicze prowadzone są pod szyldem przedsiębiorstwa.

W dniu 31 października 2012 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stało się właścicielem nieruchomości zabudowanych wraz z infrastrukturą ciepłowniczą należącą wcześniej do ZNTK S.A w Upadłości.

W dniu 01 stycznia 2017 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Łapach celem wniesienia mienia zlikwidowanego zakładu (przedsiębiorstwa) jednym aportem do istniejącej gminnej spółki - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach, wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego Zakładu oraz przejeło jego należności i zobowiązania.