Łapy, dnia 27.06.2023 r.

DEJN 230-6/23

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Dostawa 9.000 mp trocin do celów energetycznych”

 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 Słodki Azyl Paulina Roszkowska, ul. Żwirki i Wigury 25 lok. 6, 18-100 Łapy

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlegała odrzuceniu

           

 Prezes Zarządu

     Piotr Kurzyna