DE-230-5/23                                                                                     Łapy, 2023-06-19

O G Ł O S Z E N I E

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę  trocin na sezon 2023/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Uchwała nr 3/2012) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9.000 metrów przestrzennych trocin do celów energetycznych na sezon grzewczy 2023/2024, na miejsce zmagazynowania: plac składowy przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach. Dostawa trocin sprzętem samowyładowczym.  Towar nie może być zakwalifikowany jako odpad.

Harmonogram dostaw i płatności: terminy dostaw i płatności zawarto w SWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w terminie do 31.01.2024.

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.

Wadium: 10.000,00 PLN

Oferty należy złożyć w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65 do godziny 09.00 dnia 26.06. 2023 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem

"Oferta na dostawę trocin"

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09.1 0 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Jacek Niewiński tel. 85 715 28 38

    Prezes Zarządu

                                                                                                    Piotr Kurzyna