Działając na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2023 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. wyniósł w 2023 roku 29,36 %.

 

  Ilość ciepła dostarczonego do systemu Ilość ciepła sprzedanego z systemu
 
  GJ % GJ %
Gaz 1185 1,15 1044,26 1,25
Biomasa 30361 29,36 24409 29,33
Węgiel 71847 69,49 57762 69,42
Razem 103393 100 83215,26 100

 

  Ilość ciepła dostarczonego do systemu z poszczególnych kotłowni
 
 
  GJ %
Boh. Westerpaltte 291 0,28
Polna 30790 29,91
Długa 71847 69,81
Główna 465 0,00
Razem 103393 100

 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w 2023 r. obliczony zgodnie z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii  wynosi 1,274

 

 

Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie emisji paliw zużytych do wytworzenia ciepła w 2023 r.:

Emisja zanieczyszczeń 2023                    [t/rok]
SO2 34,82
NOx 34,67
CO2 8226,14
pył 13,31