Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon 2023/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Uchwała nr 3/2012) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa od 2400-4000 ton miału węglowego do celów energetycznych na sezon grzewczy 2023/2024, na miejsce zmagazynowania: plac składowy kotłowni PEC sp. z o.o. przy ul. Długiej 74B w Łapach. Dostawa miału sprzętem samowyładowczym Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

miał węglowy o parametrach nie gorszych niż:

   wartość opałowa minimum 22 KJ/KG

   wymiar ziarna        do 22 mm

   zawartość popiołu  do12%

   zawartość siarki     do 0,4 %

   wilgotność              do 16%

  zawartość podziarna 0-3 mm < 20%

 

Harmonogram dostaw i płatności: terminy dostaw i płatności zawarto w SWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie wg harmonogramu dostaw.

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Wadium: 10.000,00 PLN

Oferty należy złożyć w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o., 18-100 Łapy,  ul. Żwirki i Wigury 65 do godziny 1300 dnia 19.05.2023 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem "Oferta na dostawę miału węglowego"

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 1310 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Jacek Niewiński tel. 85 715 28 38      

                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                      Piotr Kurzyna