Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu zostały złożone 2 oferty.  Wartość najniższej złożonej oferty to 750.000,00 zł netto. Cena tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę netto – 650.000,00 zł.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Prezes Zarządu

Piotr Kurzyna