Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę zrzyn tartacznych na sezon 2023/2024

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Uchwała nr 3/2012) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5.000 metrów przestrzennych zrzyn tartacznych do celów energetycznych na sezon grzewczy 2023/2024, na miejsce zmagazynowania: plac składowy przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach. Dostawa drewna sprzętem samowyładowczym, umożliwiającym ułożenie drewna w stosy. Przedmiot zamówienia posiada następujący kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień - 02.13.00.00 - 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: drewno opałowe - minimalna długość - 100 cm, minimalny przekrój poprzeczny - 2x2 cm; maksymalna długość - 250 cm, maksymalny przekrój poprzeczny - 10x30 cm. Kod CPV: 44163160-9. Towar nie może być zakwalifikowany jako odpad.

Harmonogram dostaw i płatności: terminy dostaw i płatności zawarto w SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w terminie do 15.08.2023.

 

Termin związania ofertą: 30 dni

Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.

Wadium: 10.000,00 PLN

Oferty należy złożyć w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Żwirki i Wigury 65 do godziny 09.00 dnia 24.03. 2023 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem

"Oferta na dostawę zrzyn tartacznych"

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09.10 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Jacek Niewiński tel. 85 715 28 38

                           Prezes   Zarządu

                             Piotr Kurzyna