Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.04.2023 r., będzie obowiązywać zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.5.2023.AWr z dnia 27.02.2023 r. oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, nr 93 (2281) z dnia 27 lutego 2023 r.

Informujemy, że w przypadku nie zaakceptowania przez Państwa nowych postanowień wynikających z wprowadzonej zmiany taryfy, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Takie oświadczenie woli mogą Państwo złożyć w  biurze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 65, 18-100 Łapy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji.

W związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łapach przedstawia informację o cenie ciepła, mocy zamówionej, nośnika ciepła, stawce opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe dla grup odbiorców ujętych ww. ustawie w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. w załączniku "Informacja zmiana taryfy"