Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej sp. z o.o. wyniósł w 2022 roku 22,05 %.

Rodzaj paliwa

Ilość ciepła dostarczonego do systemu

Ilość ciepła sprzedanego z systemu

 

GJ

%

GJ

%

gaz

39772

39,61

34990,698

39,66

biomasa

22136

22,05

19434

22,03

węgiel

38491

38,34

33793

38,31

Razem

100399

100

88217,698

100

 

Kotłownia

Ilość ciepła dostarczonego do systemu z poszczególnych kotłowni

 

GJ

%

Boh. Westerplatte

8523

8,54

Polna

52785

52,89

Długa

38491

38,56

Główna

600

0,01

Razem

99799

100

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej w 2022 r. obliczony zgodnie z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Załącznik nr 4 punkt 1.3. wynosi 1,205